SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO
KVANTOVÝ KEMP

Kvantový kemp pořádají dvě organizace. Quantum Academy s.r.o. pořádá část pro dospělé a Alter Edu z.s. pořádá část pro děti. Každý subjekt odpovídá za svou část samostatně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ČÁST PRO DOSPĚLÉ

(Obchodní podmínky pro dětskou část programu najdete níže)


Smluvní vztah mezi společností a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

Quantum Academy s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 

IČ: 08640815 

(dále jen "pořadatel")


a dospělý účastník kempu
(dále jen "objednatel")


Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům Kvantového kempu v části pro dospělé. Každý dospělý, který se kempu účastní, musí být absolventem Kurzu Techniky Kvantového Doteku Matrixu nebo se jím stát do začátku kempu, tedy absolvovat Pětidenní kurz TKDM nejpozději do 7/2024. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, zprostředkování ubytování, pokud je požadováno ze strany objednatele, zprostředkování stravování a služby zdravotníka. 
Z účasti objednatele na Kvantovém kempu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.


Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:

 1. Objednatel zašle vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele nebo vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele.
 2. Pořadatel potvrdí (e-mailem, písemně nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky na akci pořadatele.
 3. Objednatel uhradí ve lhůtě dle splatnosti vystavené faktury celou částku.

Částka musí být ve stanovené lhůtě připsána na účet pořadatele se správným variabilním symbolem.


Cena kempu

Ceny Letního Kvantového kempu, konaného v Hotelu Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Ceny jsou oficiálně vyvěšeny na www stránkách pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.


Platební podmínky

Cena je splatná nejpozději vždy do termínu uvedeného na faktuře. 

Cena za kemp účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.


Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.


Účast na kempu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu kempu nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí opustit akci pořadatele na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené objednatelem a účastníky uvedené objednatelem zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.


Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu info@monikawebster.cz. Pokud prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 10.9.2024.


Stornopoplatky

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení do 10. 7. 2024 (včetně) - 2.000,- Kč. V případě, že si objednatel za sebe sežene náhradníka, stornopoplatek mu nebude účtován. Podmínkou je plná úhrada kempu náhradníkem.
 • Odstoupení od 11. 7. 2024, ale ještě před zahájením akce:
  a) z důvodu onemocnění doloženého lékařským potvrzením - 30 % ceny, minimálně však 2.000 Kč,
  b) z ostatních důvodů - 80 % ceny
 • Odstoupení 10 dnů před zahájením akce do zahájení akce - 100% ceny

V případě, že si objednatel v tomto termínu za sebe doplní náhradního účastníka, který uhradí plnou výši kempu, neplatí žádné storno poplatky.

Uvedené stornopoplatky se vztahují na uhrazenou cenu kempu dle platného ceníku, uvedeného na www stránkách pořadatele. V případě, že si objednatel za sebe nalezne náhradního účastníka, považuje se za změnu účastníka moment, kdy dojde k úhradě ceny kempu náhradníkem.


Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.


Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na kempu nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
 4. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.

Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.


Finanční kompenzace při předčasném odjezdu účastníka

Při předčasném odjezdu účastníka z kempu nebo při pozdějším nástupu účastníka na kemp nemá objednatel na finanční kompenzaci nárok.


Pojištění

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.


Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem pořadatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).


Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb v rámci ubytování nebo stravování, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u provozovatele, popřípadě u jiné zodpovědné osoby.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.


Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že pořadatel nepřejímá v době kempu odpovědnost za mobilní telefony, tablety, notebooky a jakoukoli další elektroniku a jiné cennosti.

b) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika a jiné nebezpečné předměty.

c) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí objednatele a příslušníků objednatele v případě podezření na závažné porušení kempového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení - viz bod b).

d) Objednatel nese odpovědnost za škody, které objednatel v době pobytu na Kvantovém kempu úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení kempu nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.


Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.


V ....................... dne ..............................


....................................................................................

objednatel                                                                                                           
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO
DĚTSKOU ČÁST

(Obchodní podmínky pro část pro dospělé najdete výše)


Smluvní vztah mezi společností a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

Alter Edu z. s.

Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice

IČ: 07677154

(dále jen "pořadatel")

a


Zákonný zástupce účastníka, či účastníků (dále jen "objednatel")

Adresa

Datum narození

Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům dětské části Kvantového kempu, tj. dětem a jejich zákonným zástupcům. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, zprostředkování ubytování, pokud je požadováno ze strany objednatele, zprostředkování stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se k tomuto kempu.
Z účasti objednatele na Kvantovém kempu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:

 1. Objednatel zašle vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele nebo vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele.
 2. Pořadatel potvrdí (e-mailem, písemně nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky na akci pořadatele.
 3. Objednatel uhradí ve lhůtě dle splatnosti vystavené faktury celou částku.

Částka musí být ve stanovené lhůtě připsána na účet pořadatele se správným variabilním symbolem.

Cena kempu

Ceny Letního Kvantového kempu, konaného v Hotelu Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Ceny jsou oficiálně vyvěšeny na www stránkách pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Platební podmínky

Cena je splatná nejpozději vždy do termínu uvedeného na faktuře.

Cena za kemp účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

Účast na kempu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu kempu nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí opustit akci pořadatele na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené objednatelem a účastníky uvedené objednatelem zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu info@alteredu.cz. Pokud prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 1.10.2020.

Stornopoplatky

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení do 10. 7. 2024 (včetně) - 2.000,- Kč. V případě, že si objednatel za sebe sežene náhradníka, stornopoplatek mu nebude účtován. Podmínkou je plná úhrada kempu náhradníkem.
 • Odstoupení od 11. 7. 2024, ale ještě před zahájením akce:
  a) z důvodu onemocnění doloženého lékařským potvrzením - 30 % ceny, minimálně však 2.000 Kč,
  b) z ostatních důvodů - 80 % ceny
 • Odstoupení 10 dnů před zahájením akce do zahájení akce - 100% ceny

V případě, že si objednatel v tomto termínu za sebe doplní náhradního účastníka, který uhradí plnou výši kempu, neplatí žádné storno poplatky.

Uvedené stornopoplatky se vztahují na uhrazenou cenu kempu dle platného ceníku, uvedeného na www stránkách pořadatele. V případě, že si objednatel za sebe nalezne náhradního účastníka, považuje se za změnu účastníka moment, kdy dojde k úhradě ceny kempu náhradníkem.

Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Odstoupení od smlouvy pořadatelem

Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na kempu nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy), může být přijat až po jejím účinném odstranění.
 5. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.

Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Finanční kompenzace při předčasném odjezdu účastníka

Při předčasném odjezdu účastníka z kempu nebo při pozdějším nástupu účastníka na kemp nemá objednatel na finanční kompenzaci nárok.

Pojištění

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem pořadatele nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb v rámci ubytování nebo stravování, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u provozovatele, popřípadě u jiné zodpovědné osoby.

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že pořadatel nepřejímá v době kempu odpovědnost za mobilní telefony, tablety, notebooky a jakoukoli další elektroniku a jiné cennosti.

b) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika a jiné nebezpečné předměty.

c) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí objednatele a příslušníků objednatele v případě podezření na závažné porušení kempového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení - viz bod b).

d) Objednatel nese odpovědnost za škody, které objednatel v době pobytu na Kvantovém kempu úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení kempu nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

V ....................... dne ..............................

....................................................................................

objednatel